Przejdź do treści
Proszę czekać...

Informacje o Gwarancji

Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją.

Warunki Gwarancji

§1

1. AM Okna sp. z o.o. sp.k. jako gwarant udziela gwarancji na właściwości użytkowe stolarki okiennej i drzwiowej

2. Okres gwarancji liczony od daty sprzedaży wyrobu Klientowi wynosi:

a. W przypadku montażu przez grupę montażową firmy AM OKNA

5 lat na okna i drzwi PVC i Aluminium

b. W przypadku montażu okien przez nieautoryzowaną grupę montażową lub samodzielnego montażu przez nabywcę, lecz zgodnego z instrukcją montażu, będącą częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej:

2 lata na okna i drzwi PVC i Aluminium

c. 2 lata na drzwi zewnętrzne i wewnętrzne PVC i Aluminium

d. 1 rok na wyposażenie dodatkowe tj. pochwyty, samozamykacze, otwieracze do naświetli oraz dodatki

e. 3 lata (od daty produkcji) na szczelność pakietów szyb zespolonych

f. 1 rok na stwierdzenie zabrudzenia, zarysowania oraz wady wewnątrz pakietu szybowego większej niż 3mm, aby rozpatrzyć reklamację wymagane są trzy zdjęcia (wada , naklejka, cała konstrukcja)

§2

1. Podstawą do wnoszenia roszczeń gwarancyjnych jest wypełnienie Formularza Reklamacyjnego.

2. AM OKNA zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych wyrobów do chwili wniesienia całości zapłaty i do tego momentu takie towary nie podlegają reklamacji. Nieuiszczenie całości zapłaty nie wstrzymuje ani nie przerywa biegu terminu gwarancji.

3. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu serwisu, godzin roboczych oraz hotelu w przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego. W przypadku uzasadnionego wezwania reklamacyjnego, koszt dojazdu, godzin roboczych oraz hotelu pracowników firmy AM Okna do miejsca, w którym znajduje się przedmiot gwarancji pokrywa AM okna.


§3

W czasie trwania gwarancji firma AM OKNA
Usuwa bezpłatnie wszelkie usterki powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, będące wadami powstałymi w trakcie produkcji i zobowiązuje się, według własnego uznania, do naprawy towaru wadliwego lub jego wymiany na towar bez wad. Producent nie ponosi innych kosztów spowodowanych wadą wyrobu poza w/w.
Wybór sposobu spełnienia roszczeń pozostaje w gestii AM Okna.

1. Gwarancja nie obejmuje w szczególności szkód powstałych w wyniku: montażu niezgodnego z instrukcją montażu lub zasadami sztuki budowlanej, zmian konstrukcyjnych dokonanych przez klienta bez uzgodnień z producentem, zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, zaniechania konserwacji lub niefachowej obsługi, czynników zewnętrznych takich jak ogień, sole, ługi, kwasy i inne substancje chemiczne lub spowodowanych klęskami żywiołowymi, napraw prowadzonych przez osoby nieupoważnione, stosowania części innych producentów bez zgody AM Okna, niewłaściwej eksploatacji, czyszczenia niewłaściwymi środkami, niewłaściwej konserwacji.

2. Klient zobowiązany jest do ilościowego (niezwłocznie po odbiorze) i jakościowego (do 24h po odbiorze) odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze okien. Za wady jawne uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne szyb lub profili typu pęknięcia, rysy itp.


3. Gwarancji nie podlegają:

a. Zanieczyszczenie profili i szyb zaprawą, gruzem, wapnem, gipsem, farbą itp.

b. Elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

c. Uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu i montażu wykonywanego we własnym zakresie przez klienta lub na skutek niestabilności konstrukcji, w których zamontowane są wyroby.

d. Uszkodzenia mechaniczne szyb tj. pęknięcia powstałe w trakcie eksploatacji, pęknięcia termiczne.

e. Wady szyb dopuszczone przez normę oraz regulacje opisane w załączonej instrukcji.

f. Wady nieistotne produktu nie widoczne po zamontowaniu.

4. Fabryka okien AM OKNA zastrzega sobie prawo decyzji w określeniu zakresu odpowiedzialności tytułem uszkodzenia (zniszczenia) okien, przy równoczesnym wyrażeniu zgody na przekazanie sprawy do niezależnego eksperta lub uzgodnionego między stronami oraz respektowanie wyników ekspertyzy wydanej w tym trybie.

Koszt ekspertyzy pokrywa strona przeciwko której wydano orzeczenie.

 

Zasady eksploatacji i konserwacji

1. Folie ochronne z profili PVC i Aluminium należy usunąć natychmiast po montażu okien. Do zrywania folii nie należy używać ostrych narzędzi, które mogą porysować profile i szkło.

2. Czyszczenie ram i skrzydeł okiennych- okna z PVC i Aluminium

Powierzchnie PVC i Aluminium należy myć miękką szmatką lub gąbką nasączoną łagodnymi płynnymi środkami czyszczącymi, nie zawierającymi proszku ściernego. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków chemicznych za wyjątkiem benzyny ekstrakcyjnej. Nie wolno czyścić ram i skrzydeł ostrymi narzędziami, gdyż mogą one spowodować trwałe i nieusuwalne zarysowania.

3. Konserwacja uszczelek.

Uszczelki należy przecierać smarem silikonowym lub wazeliną techniczną przynajmniej raz w roku.

4. Czyszczenie i wymiana szyb.

Szyby należy myć powszechnie stosowanymi do tego celu środkami czyszczącymi nie zawierającymi amoniaku i innych substancji o charakterze agresywnym.
W przypadku stolarki PVC i Aluminium zaleca się wykonanie szklenia przez fachowy personel, a przy samodzielnym wykonaniu zachowanie dużej ostrożności.

5. Konserwacja i regulacja okuć.

Elementy okucia należy regularnie kontrolować pod względem czystości oraz stopnia zużycia. Przynajmniej raz do roku wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy nasmarować olejem do konserwacji okuć. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć. Prace montażowo naprawcze powinien wykonywać wykwalifikowany personel.


NIE STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD MONTAŻU, EKSPLOATACJI I KONSERWACJI
POWODUJE UTRATE GWARANCJI UDZIELONEJ PRZEZ AM OKNA


INFORMACJE DODATKOWE

Opis dopuszczalnych wad w szybach zespolonych opracowany na podstawie PN-B-13079:1997 Szyby zespolone.

gwarancja

Nie znalazłeś odpowiedzi? Jesteśmy tu by Ci pomóc

online

ON-LINE

Formularz reklamacji

Formularz kontaktowy

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w ciągu 48 godzin roboczych.

Telefon

Telefon

Konsultant PL/EU/Świat
+48 728 997 792

Konsultant DE
+48 728 997 820

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7.00 -14.00

* Opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora.

Dane korespondencyjne

Dane korespondencyjne

AM OKNA

ul. Podmiejska 21 A
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 599-318-59-63
REGON 364838037

Zakład produkcyjny w Skwierzynie
ul. Międzyrzecka 29
66-440 Skwierzyna