Przejdź do treści
Proszę czekać...

Informacje o Gwarancji

Wszystkie nasze produkty są objęte gwarancją.

Rozpatrywanie reklamacji

Dział serwisu

Am Okna B. Szymkowiak sp. z o.o. sp.k.

66-440 Skwierzyna, ul. Międzyrzecka 29

Tel. +48 728 997 792 Rynek polski i reszta świata

Tel. +48 728 997 820 Rynek niemiecki

www.amokna.eu

Warunki Gwarancji

§1

 1. Am Okna sp. z o.o. sp.k. jako gwarant udziela gwarancji na właściwości użytkowe stolarki okiennej i drzwiowej,

 2. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz USA,

 3. Okres gwarancji liczony od daty sprzedaży wyrobu Klientowi wynosi:

 1. W przypadku montażu przez Grupę Montażową firmy Am Okna B. Szymkowiak sp. z o.o. sp.k.

 • 5 lat na profile okien i drzwi PVC .

 • Po zakończonym montażu firma zobowiązana jest do pierwszej darmowej regulacji stolarki okiennej

 • 5 lat na profile okien i drzwi aluminium.

 • 1 rok na wyposażenie dodatkowe, tj. klamki, pochwyty, samozamykacze, otwieracze

do naświetli, okucie.

 • 1 rok na rolety oraz żaluzje fasadowe.

 • 1 rok na moskitiery zintegrowane z roletą.

 • 1 rok na parapety zewnętrzne oraz wewnętrzne.

 • 5 lat na szczelność oraz stwierdzenie zabrudzenia, zarysowania oraz wady wewnątrz pakietu szybowego większej niż 3 mm. Aby rozpatrzyć reklamację wymagane są trzy zdjęcia (wada, naklejka lub ramka międzyszybowa, cała konstrukcja)

Regulacja nie podlega gwarancji.

 1. W przypadku montażu okien przez nieautoryzowaną grupę montażową lub samodzielnego montażu przez nabywcę, lecz zgodnego z instrukcją montażu, będącą częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej Amokna nie zobowiązuje się do pierwszej regulacji po montażu stolarki okiennej.

§2

 1. Podstawą do wnoszenia roszczeń gwarancyjnych jest wypełnienie Formularza Reklamacyjnego dostępnego na stronie www.amokna.eu, w innym wypadku zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

 2. Warunkiem uzyskania gwarancji na wyroby Am Okna sp. z o.o. sp.k. oraz rozpatrzenia reklamacji jest zachowanie niniejszej karty gwarancyjnej, faktury zakupu i uregulowanie wszystkich zobowiązań płatniczych wobec Am Okna sp. z o.o. sp.k.

 3. Am Okna sp. z o.o. sp.k. ma obowiązek sprawdzenia podstawy zgłaszanej reklamacji. Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie okresu gwarancji,
  a także bezzasadne – pozostają̨ bez rozpatrzenia.

 4. Am Okna B. Szymkowiak sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo własności wszystkich dostarczonych wyrobów do chwili wniesienia całości zapłaty i do tego momentu >takie towary nie podlegają reklamacji. Nieuiszczenie całości zapłaty nie wstrzymuje ani nie przerywa biegu terminu gwarancji.

 5. Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów dojazdu serwisu, godzin roboczych oraz hotelu w przypadku nieuzasadnionego wezwania reklamacyjnego. W przypadku uzasadnionego wezwania reklamacyjnego, koszt dojazdu, godzin roboczych oraz hotelu pracowników firmy Am Okna do miejsca, w którym znajduje się przedmiot gwarancji pokrywa Am Okna.

§3

 1. W czasie trwania gwarancji firma Am Okna B. Szymkowiak sp. z o.o. sp.k. usuwa bezpłatnie wszelkie usterki powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy, będące wadami powstałymi w trakcie produkcji i zobowiązuje się, według własnego uznania, do naprawy towaru wadliwego lub jego wymiany na towar bez wad. Producent nie ponosi innych kosztów spowodowanych wadą wyrobu poza w/w. Wybór sposobu spełnienia roszczeń pozostaje w gestii Am Okna sp. z o.o. sp.k.

 2. Klient zobowiązany jest do ilościowego (niezwłocznie po odbiorze) i jakościowego (do 24h po odbiorze) odbioru wyrobów w zakresie wad jawnych, które nie mogą być podstawą reklamacji po odbiorze okien. Za wady jawne uważa się niezgodności: wymiarów, podziałów, kolorów oraz uszkodzenia mechaniczne szyb lub profili, typu pęknięcia, rysy itp.

 3. Wady wyrobu wynikłe w okresie gwarancji usuwane będą̨ w terminie do 65 dni roboczych od daty zgłoszenia, przy czym czas usunięcia usterek może się wydłużyć, gdy naprawa wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych wyrobów lub z ważnych przyczyn obiektywnych, np. warunków meteorologicznych.

 4. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy serwis zgłosi się u Klienta w uzgodnionym terminie celem załatwienia reklamacji i nie może tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Klienta. Termin załatwienia reklamacji przedłuża się wówczas o czas wynikającej stąd zwłoki. Jeżeli Klient dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy, uważa się, że zrezygnował on z roszczeń gwarancyjnych.

 5. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone tylko w przypadku wad ukrytych, tj. takich, które mogą̨ się ujawnić dopiero w czasie eksploatacji naszego wyrobu niezależnych od użytkownika, z wyłączeniem: regulacji okuć w stolarce (tarcie skrzydła o ościeżnicę, słaby docisk skrzydła, przedmuchy, przeciek wody itp.), konserwacji okuć, profili, powłok lakierniczych, uszczelek oraz ponad standardowych elementów wyposażenia stolarki.

 6. Producent odpowiada z tytułu gwarancji do wysokości kwoty zakupionej stolarki
  (bez wartości montażu). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty ponad koszty usunięcia usterki.

 7. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

 1. zanieczyszczeń profili i szyb zaprawą, gruzem, wapnem, gipsem, farbą itp.

 2. elementów ulegających naturalnemu zużyciu

 3. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu i montażu wykonywanego we własnym zakresie przez klienta lub na skutek niestabilności konstrukcji, w których zamontowane są wyroby,

 4. uszkodzeń mechanicznych szyb, tj. pęknięć powstałych w trakcie eksploatacji, pęknięć termicznych,

 5. wad szyb dopuszczonych przez normę oraz regulacje opisane w załączonej instrukcji,

 6. wady nieistotne produktu niewidoczne po zamontowaniu.

 7. montażu niezgodnego z instrukcją montażu lub zasadami sztuki budowlanej, zmian konstrukcyjnych dokonanych przez klienta bez uzgodnień z producentem, zastosowania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, zaniechania konserwacji lub niefachowej obsługi, czynników zewnętrznych takich jak ogień, sole, ługi, kwasy i inne substancje chemiczne lub spowodowanych klęskami żywiołowymi, napraw prowadzonych przez osoby nieupoważnione, stosowania części innych producentów bez zgody Am Okna, niewłaściwej eksploatacji, czyszczenia niewłaściwymi środkami, niewłaściwej konserwacji.

 1. Fabryka okien Am Okna B. Szymkowiak sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo decyzji w określeniu zakresu odpowiedzialności tytułem uszkodzenia (zniszczenia) okien,przy równoczesnym wyrażeniu zgody na przekazanie sprawy do niezależnego eksperta lub uzgodnionego między stronami oraz respektowanie wyników ekspertyzy wydanej w tym trybie. Koszt ekspertyzy pokrywa strona, przeciwko której wydano orzeczenie.

 2. O naprawie lub wymianie reklamowanego wyrobu decyduje Am Okna.

 3. W przypadku gdy wada wyrobu jest nieusuwalna lub jej usuniecie spowodowałoby obniżenie jakości wyrobu, załatwienie reklamacji może nastąpić za zgodą Klienta przez obniżenie ceny.

 4. Integralną częścią̨ warunków gwarancji są „zasady eksploatacji i konserwacji” oraz instrukcja montażu.

 5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność Am Okna sp. z o.o. sp.k. z tytułu rękojmi.

 1. Gwarancja ma charakter umowy i strony zgodnie wykluczają odmienne uregulowania.

 

Zasady eksploatacji i konserwacji

Folie ochronne z profili PVC i Aluminium należy usunąć natychmiast po montażu okien. Do zrywania folii nie należy używać ostrych narzędzi, które mogą porysować profile i szkło.

 1.  
 2. Czyszczenie ram i skrzydeł okiennych - okna z PVC i Aluminium.

Powierzchnie PVC i Aluminium należy myć miękką szmatką lub gąbką nasączoną łagodnymi płynnymi środkami czyszczącymi, niezawierającymi proszku ściernego. Niedopuszczalne jest stosowanie agresywnych środków chemicznych za wyjątkiem benzyny ekstrakcyjnej. Nie wolno czyścić ram i skrzydeł ostrymi narzędziami, gdyż mogą one spowodować trwałe i nieusuwalne zarysowania.

 1. Konserwacja uszczelek.

Uszczelki należy przecierać smarem silikonowym lub wazeliną techniczną przynajmniej
raz w roku.

 1. Czyszczenie i wymiana szyb.

Szyby należy myć powszechnie stosowanymi do tego celu środkami czyszczącymi niezawierającymi amoniaku i innych substancji o charakterze agresywnym.

W przypadku stolarki PVC i Aluminium zaleca się wykonanie szklenia przez fachowy personel, a przy samodzielnym wykonaniu zachowanie dużej ostrożności.

 1. Konserwacja i regulacja okuć.

Elementy okucia należy regularnie kontrolować pod względem czystości oraz stopnia zużycia. Przynajmniej raz do roku wszystkie elementy ruchome i miejsca współpracy elementów należy nasmarować olejem do konserwacji okuć. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki antykorozyjnej okuć. Prace montażowo naprawcze powinien wykonywać wykwalifikowany personel.

 

NIESTOSOWANIE SIĘ DO ZASAD MONTAŻU, EKSPLOATACJI
I KONSERWACJI
POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI UDZIELONEJ
PRZEZ AM OKNA B. SZYMKOWIAK SP. Z O.O. SP.K.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Opis dopuszczalnych wad w szybach zespolonych opracowany na podstawie PN-B-13079:1997 Szyby zespolone.

gwarancja

Nie znalazłeś odpowiedzi? Jesteśmy tu by Ci pomóc

online

ON-LINE

Formularz reklamacji

Formularz kontaktowy

Odpowiemy na Twoje zgłoszenie w ciągu 48 godzin roboczych.

Telefon

Telefon

Konsultant PL/EU/Świat
+48 728 997 792

Konsultant DE
+48 728 997 820

Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku od 7.00 -14.00

* Opłata za połączenie zgodna z taryfą Twojego operatora.

Dane korespondencyjne

Dane korespondencyjne

AM OKNA

ul. Podmiejska 21 A
66-400 Gorzów Wielkopolski
NIP 599-318-59-63
REGON 364838037

Zakład produkcyjny w Skwierzynie
ul. Międzyrzecka 29
66-440 Skwierzyna